نویسنده = مجیدی، حسن
تعداد مقالات: 4
2. بررسی زیبا شناسانه خطبه جهاد در پرتو نقد فرمالیستی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1397، صفحه 85-106

فهیمه قدیمی؛ حسن مجیدی


3. جستاری در ادب انتظار بر بنیاد تطبیق شعر امروز عربی و فارسی

دوره 02، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 89-102

حسن مجیدی؛ اعظم دلبری


4. بررسی تطبیقی اشعار عطار نیشابوری و ابن ابی الحدید دربارۀ علی (ع)

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 93-114

حسن مجیدی؛ سکینه صارمی گروی