فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله

  1. 1.       ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات
  2. 2.       ارائۀ مقاله در شورای سردبیری و پذیرش یا رد اولیه و اطلاع به نویسنده
  3. 3.       در صورت پذیرش، انجام مراحل ارزیابی و تأیید یا رد مقاله
  4. 4.       در صورت مثبت‌بودن نظر داوران، ارائه نظر داوران به شورای سردبیری جهت اخذ تایید نهایی
  5. 5.      در صورت رد توسط یک داور و پذیرش توسط داور دوم، مقاله برای داور سوم ارسال می گردد
  6. 5.       ارسال مقاله برای نویسنده جهت انجام اصلاحات
  7. 6.       دریافت مقاله اصلاح شده و تأیید یا رد اصلاحات
  8. درصورت تأیید نهایی، اطلاع‌رسانی به نویسنده