اهداف و چشم انداز

  • رویکرد به مبانی اسلامی و رعایت چهارچوب های دینی در زمینة نظریه پردازی و تعمیق و گسترش اندیشه سازی ادبی
  • بهره گیری از تمام ظرفیتهای بالقوه و بالفعل نوگرایانة دینی
  • جذب پژوهشگرن فاضل و نواندیش حوزوی و باتجربه و کارآمد دانشگاهی
  • تخصصی کردن حوزه های پژوهش در این گستره
  • حضور فعال و با نشاط در گسترة دانش و فرهنگ اسلامی و گشودن افق های نوین ادبی و نقد نظریه های جدید علمی
  • بهره برداری ز آخرین دستاوردهای علوم و معارف بشری و فناوری اطلاعات با توجه به اندیشة انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در کلیة سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های پژوهشی