شماره ششم فصلنامه ادبیات دینی (بهار- تابستان) 1393، توسط گروه ادبیات و هنر دینی مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی و انسانی منتشر گردید.

شماره ششم فصلنامه ادبیات دینی (بهار- تابستان) 1393، توسط گروه ادبیات و هنر دینی مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی و انسانی منتشر گردید.

به گزارش واحد فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی و انسانی، شماره ششم فصلنامه ادبیات دینی به چاپ رسید.

مقالات این فصلنامه عبارتند از:

بازتاب باورهای اسلامی در سروده‌های عربی دوران مملوکی(دکتر حسن دادخواه، سمیر پوریان فر)

بررسی تطبیقی اندیشه‌های اصلاح طلبانه «سیدجمال الدین اسد آبادی» و «معروف رصافی»(دکتر عبدالاحد غیبی، بیان اعلایی)

بررسی زبانشناختی کاربرد نشانه‌های احتیاط در سوره‌های مکی و مدنی (دکتر اعظم استاجی، دکتر سیدحسین سیدی،شادی دوگانی)

تأثیر قرآن و حدیث بر دیوان اشعار فیض کاشانی( زهرا حسینی، دکتر سید مصطفی احمدزاده)

تطبیق نظریه«دور» شیعه اسماعیلیه بر اشعار ابن هانی اندلسی(دکتر علی صیادانی)

عشق به اهل بیت (ع) در نغمات قاضی نذر الاسلام نویسنده و شاعر بنگالی(دکتر شاهرخ محمد بیگی، مهدی حسن)

بررسی واژه «کلمه» در قرآن کریم( دکتر بشیر جم)

هنر داستان گویی در تبلیغ دینی(سیدمحسن میرسندسی)