فراخوان مقاله

به نام آن‌که جان را فکرت آموخت

گروه پژوهشی «ادبیات و هنر دینی» بر آن است تا با رویکرد به مبانی اسلامی و رعایت چهار چوپ‌های دینی در زمینۀ نظریه‌پردازی و تعمیق و گسترش اندیشه‌سازی ادبی بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل نوگرایانۀ دینی و جذب محققان فاضل و نو اندیش حوزوی و با تجربه و کارآمد دانشگاهی به تخصصی کردن حوزه‌های پژوهش در این گستره بپردازد و با حضور فعال و با نشاط در حوزۀ دانش و فرهنگ اسلامی و گشودن افق‌های نوین ادبی و هنری و نقد نظریه‌های جدید علمی و استفاده از آخرین دستا‌وردهای علوم و معارف بشری و فن‌آوری اطلاعات و با رویکرد به اندیشۀ انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در کلیۀ سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های پژوهشی به انتشار فصلنامۀ علمی پژوهشی «ادبیات دینی» مبادرت ورزد.

بدین وسیله از همۀ اساتید و صاحب‌نظران دعوت به عمل می‌آید تا با ارسال مقالات در موضوعاتی که در پی می‌آید و اطمینان به رعایت و ملاحظۀ همۀ حقوق مادی و معنوی خود، زمینۀ تحقق اندیشه‌های ناب دینی و اسلامی را در گسترۀ ادبیات فراهم سازند.

  • در ضمن علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب هرگونه اطلاع و یا ارتباط با آدرس‌های زیر تماس برقرار نمایند:

مشهد مقدس . چهارراه خسروی . خیابان شهید رجایی . دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

گروه پژوهشی ادبیات و هنر دینی، دفتر فصلنامه

معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

 


موضوعات فراخوان:

ادبیات دینی


الف- موضوعات کلی:

نسبت دین و ادبیات

زیبایی‌شناسی متون مقدس

نشانه‌شناسی متون مقدس

معناشناسی متون مقدس

بررسی زبان‌شناختی متون دینی

عناصر داستانی در متون دینی

بررسیهای سبک‌شناختی متون دینی

بررسیهای بلاغی متون دینی (تصویرپردازی ادبی)

تحلیل متن در متون مقدس

فلسفۀ ادبیات دینی

بینامتنیّت در متون دینی

بررسی تحوّل ‌معنایی واژگان متون مقدس

اسطوره و رمز در ادبیات مقدس

تحلیل اسطوره و رمز در ادبیات دینی

روش‌شناسی ادبیات دینی

ادبیات آیینی

رویکرد به ادبیات داستانی در متون مقدس

جایگاه تأویل در متون مقدس

التزام و تعهد در ادبیات دینی

شالوده‌شکنی در ادبیات دینی

و دیگر موضوعات وابسته

 

ب- موضوعات جزیی:

ادبیات دینی و رویکردهای نوین ادبی

تصویرپردازی ادبی در قرآن کریم

بررسی تحوّل معنایی واژگان قرآن کریم

اسطوره و رمز در ادبیات اسلامی

تجلّی عرفان در ادبیات اسلامی

عناصر زیباشناختی قرآن کریم

جایگاه قرآن کریم در شکل‌گیری وتحوّل نقد ادبی

جایگاه تأویل در قرآن کریم

عناصر داستانی در قرآن کریم

تأثیر پذیری ادبیات اسلامی از آموزه‌های اخلاقی

التزام و تعهّد در ادبیات اسلامی و معاصر

بررسی دیدگاههای تئوری‌پردازان ادبیات معاصر

بررسی ساختاری و مضمونی شعر در دورۀ اسلامی

بررس ساختاری و مضمونی شعر شیعه

عاشورا و غدیر درآینۀ شعر شیعه و شاعران ‌مسلمان

جایگاه زن در شعر شیعه و ادبیات اسلامی

زن و ادبیات پایداری

بررسی تطبیقی بلاغت سنّتی و زیبایی‌شناسی نوین ادبیات پایداری و انقلاب اسلامی

 عشق

 و دیگر موضوعات وابسته

  

 

 

 

 

سخن سردبیر

 

بی گمان ادبیات در جهان امروز، نقشی بی بدیل در انتقال اندیشه‌ها، دغدغه ها و آرزوها و آرمانهای انسان معاصر و پیوند آن با میراث فرهنگی او ایفا می‌نماید. دین و آموزه‌های دینی نیز با وجود برخورداری از جایگاه رفیع در پاسخ‌گویی به پرسشهای بنیادین و سیراب ساختن عطش معنوی و تبلیغ و گسترش مفاهیم ایدئولوژیک و اخلاقی، بی نیاز از این پدیدۀ مهمّ ارتباطی قرن بیست و یکم نمی‌باشد. نظریه‌پردازی دینی در گسترۀ ادبیات و پیوند آن با مطالعات میان رشته‌ای و تطبیقی و انتقال دست‌آوردهای فکری و فرهنگی این ارتباط به مخاطبان فرهیخته و جستجوگر ، مهم‌ترین رویکرد فصلنامه « ادبیات دینی » به شمار می‌رود که تحقق آن در چهارچوب اهداف ذیل و در گسترۀ ادبیات و  دنبال می‌گردد:

1-   شناخت وجوه گوناگون و متنوع زبان ادبی قرآن و دیگر متون دینی و بررسی تطبیقی آن با دستاوردها و رویکردهای نوین ادبی جهان معاصر

2-     بازنمایی گوهر ادب نبوی و علوی و شناسایی ابعاد و ویژگی‌های درونی و بیرونی اسلامی و شیعی

3-   شفاف سازی زاویه‌ها و نگرش اعتقادی مستقر در باطن ادبیات اسلامی و شیعی و کشف آن در آفرینشهای ادبی ادیبان مسلمان در گسترۀ فرهنگ و تمدّن اسلامی و شیعی

4-   بازخوانی تاریخ تحوّل ادبیات شیعه و پیوند آن با زبان و ادبیات کهن و معاصر عربی و فارسی به منظور شناخت ساختار لفظی و معنوی و مضامین فکری و اعتقادی نهفته در آن

5-   بررسی و شناخت شیوه‌های الگوپذیری و الگوسازی از ادبیات اسلامی وشیعی و گام برداشتن در مسیر تحقّق روش‌های کاربردی کردن ادبیّات

6-   آسیب‌شناسی و شناخت چالشهای ادبیات اسلامی و شیعی با جریانهای روشنفکری و بررسی تحوّلات آن در عرصۀ ادبیات معاصر و ارائۀ راهکارهای تعامل و برخورد با این جریانها

7-     نظریه‌پردازی درباره‌ ادبیات بر پایۀ آموزه‌های دینی

8-     تلاش فکری در روند شکل‌گیری و ایجاد مکتب مستقلّ ادبی شیعه در روند تعامل با رهاوردهای ادبیات ایران و جهان

9-     گسترش و تعمیق مطالعات  میان رشته‌ای و تطبیقی در گسترۀ ادبیات و آشنایی بنیادین با مکاتب ادبی و

بررسی و تحلیل ادبیات آرمانگرای انقلاب اسلامی

10-کنکاش و جستجو در مولفه‌های ادبیات دینی و بهره‌برداری از پژوهشهای ادبی در مسیر روزآمد ساختن معارف اسلامی و آموزه‌های شیعی در جهان معاصر

11-فراهم ساختن پشتوانۀ علمی و تئوریک پربار و راهگشا برای ادیبان مسلمان در راستای حضور در عرصۀ رقابت و رویارویی‌های ادبی

 

12- بررسی وجوه پیوند و تعامل ادیبان ن با جریانها و نظامهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جهان و کشورهای اسلامی

در پایان از همۀ نویسندگان دانشور و فرهیخته درخواست می‌شود تا با توجه به موضوعات اعلام شده در فراخوان مقاله، ما را در تحقق رویکرد و اهداف یاد شده، یاری رسانند.

 

    دکتر سید حسین سیدی

سردبیر فصلنامه