اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید علیرضا واسعی

تاریخ و تمدن اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- پژوهشکده اسلام تمدنی

vaseialiyahoo.com
0000000292586584

سردبیر

دکتر سید حسین سیدی

زبان و ادبیات عربی استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

seyediferdowsi.ac.ir
0000-0002-2787-0052

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی باقر طاهری نیا

زبان و ادبیات عربی استاد تمام دانشگاه تهران

btaheriniaut.ac.ir
0000-0003-1642-0600

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه تهران

abaminut.ac.ir
0000-0003-1642-0600

دکتر رقیه رستم پور

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه الزهرا تهران

drrostampourgmail.com
0000-0002-2471-9066

دکتر حجت رسولی

زبان و ادبیات عربی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

h.rasoulisbu.ac.ir
0000000204808838

دکتر غلامرضا پیروز

زبان و ادبیات فارسی دانشیار و رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان

pirouz_40yahoo.com
0000000165964984

دکتر جهانگیر مسعودی

فلسفه و حکمت دانشیار و مدیر گروه فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی

ja_mashoodiyahoo.com
0000-0002-6753-0693

دبیر تخصصی

هوشنگ استادی

ادبیات عرب دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی- پژوهشکدۀ اسلام تمدنی

ostadi.houshanggmail.com
0000-0002-7077-9414