نویسنده = قائمی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تصویرپردازی هنری بخل و اسراف در آیینه قرآن کریم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-65

مرتضی قائمی؛ سید محمود قتالی