نویسنده = علی کرمی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل زیبایی شناختی تصویرهای ادبی آیات جهاد در قرآن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-77

سید مهدی مسبوق؛ مریم علی کرمی