نویسنده = حسینی اجداد، سید اسماعیل
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل گفتمان انتقادی داستان گرگ یوسف بر اساس رویکرد فرکلاف

دوره 4، شماره 13، بهار 1398، صفحه 9-34

سید اسماعیل حسینی اجداد؛ فاطمه سیرتی مهر


2. گفتمان خطبه امام سجاد(ع) در کوفه بر اساس بافت متنی و موقعیتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 107-135

سید اسماعیل حسینی اجداد


3. تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی خطبه «نکوهش مردم کوفه» امام علی (ع)

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 165-191

حمبد رضا مشایخی؛ حسینعلی ایازی؛ سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی