نویسنده = مقىم متقی، امیر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیلی واقعۀ غدیر خم در آئینۀ شعر بولس سلامه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 95-117

مسعود باوان پوری؛ یداله رفیعی؛ امیر مقىم متقی


2. بازتاب هنری تناسب لفظ و معنا در خطبه‌های اشباح و قاصعه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 111-137

امیر مقدم متقی؛ فاطمه قلی پور