نویسنده = فتحی مظفری، رسول
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سبک شناختی خطبۀ قاصعه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 9-41

سید مهدی مسبوق؛ رسول فتحی مظفری؛ جواد محمد زاده