نویسنده = احمد امیدعلی
تعداد مقالات: 1
1. واژگان چندمعنا و اهمیت آن در ترجمه قرآن بر اساس بافت

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 39-61

احمد امیدعلی؛ فاطمه خلیلی