نویسنده = قهرمانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط تناسب صفات پایانی با محتوای آیات در سوره شعراء

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 29-62

عزت ملاابراهیمی؛ فاطمه قهرمانی