نویسنده = پارساپور، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چهار گونۀ ادبی شعر شیعی متأثر از قرآن کریم

دوره 3، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 65-95

اکرم کرمی؛ زهرا پارساپور