نویسنده = رفیعی، یداله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی واقعۀ غدیر خم در آئینۀ شعر بولس سلامه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 95-117

مسعود باوان پوری؛ یداله رفیعی؛ امیر مقىم متقی