نویسنده = گلی، مهرناز
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل متن شناسی سوره زمر بر مبنای نظریه کنش گفتار سرل

دوره 5، شماره 19، پاییز 1399، صفحه 49-75

مرضیۀ شمس الدینی گورزانگی؛ مهرناز گلی؛ غلامرضا رضوی دوست