نویسنده = سلمانی حقیقی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نشانه معناشناسی داستان قرآنی حضرت موسی(ع) و فرعون

دوره 3، شماره 12، زمستان 1397، صفحه 63-84

علی اکبر نورسیده؛ مسعود سلمانی حقیقی