نویسنده = علیزاده تیمورلویی، یحیی
تعداد مقالات: 2
1. بسامدهای هیجانی و سحرانگیزی بلاغی«خطبة شقشقیه»

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 151-170

هانیه مجیدی؛ یحیی علیزاده تیمورلویی