نویسنده = سیرتی مهر، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان انتقادی داستان گرگ یوسف بر اساس رویکرد فرکلاف

دوره 4، شماره 13، بهار 1398، صفحه 9-34

سید اسماعیل حسینی اجداد؛ فاطمه سیرتی مهر