بررسی مقایسه‌ای سبک ادبی و علمی در خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه بر پایه معادله بوزیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشکده شهید محلاتی (ره)

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

سبک‌شناسی آماری از عالمانه ترین و دقیق ترین مکاتب نقدی است که شواهد تجربی را جایگزین قضاوت شهودی قرار داده است. معادله بوزیمان یکی از روش‌های سبک شناسی آماری است که نخستین بار بوزیمان دانشمند آلمانی، آن را در سبک‌شناسی مطرح نمود. به عقیده بوزیمان کمیت ادبیت متن یا جداسازی متن ادبی از دیگر انواع متن، با مقایسه میزان کاربرد افعال نسبت به تعداد صفات قابل تبیین است؛ هر چه تعداد فعل‌ها بیشتر باشد، متن داری سبک ادبی و رویکرد انفعالی است. که این نسبت با تقسیم تعداد افعال بر صفات حاصل می‌شود.
پژوهش حاضر بر آنست که با تکیه بر شیوه سبک شناسی آماری بوزیمان به مقایسه خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه بپردازد. براساس داده‌های حاصل از این معادله، خطبه‌های نهج البلاغه در مقایسه با نامه‌ها داری رویکرد انفعالی‌تر و در نتیجه ادبی‌ترند.

د. براساس داده‌های حاصل از این معادله، خطبه‌های نهج البلاغه در مقایسه با نامه‌ها داری رویکرد انفعالی‌تر و در نتیجه ادبی‌ترند.

کلیدواژه‌ها