موضوع: بررسی سبک‌شناسانه یک غزل از دیوان امام عبدالقادر گیلانی، مؤسس طریقت قادریه با یک غزل ازحافظ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیسدرحایی ارومیه

چکیده

چکیده
بررسی ویژگیهای سبکی هر اثر ادبی، یکی از ابزارهای مهّم، در تعیین شاخصه‌های زبانی، فکری و ادبی آن اثر است، که با ارائه‌ی اطّلاعات دقیق و مستند، اهمیّت و ارزش یک نوشته‌ی ادبی بیش از پیش معلوم می‌گردد. شباهت‌ها و مشترکات زیادی ما بین یک غزل از دیوان اشعار امام عبدالقادر گیلانی، عارف و شاعر قرن ششم (561-471هـ) با یک غزل از دیوان غزلیات شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی (792-727 هـ) وجود دارد. هر چند همیشه و همه جا وجود تشابه و مشترکات میان دو شعر یا دو اثر دلیل بر اقتباس و تأسّی نیست، بنابراین به منظور مشخص شدن جواب این سؤال که آیا حافظ، شاعر و عارف مشهور قرن هشتم هجری در سرودن غزل خود از غزل امام عبدالقادر گیلانی عارف و شاعر قرن ششم هجری اثر پذیرفته است یا نه؟ به بررسی سبک شناسانه دو غزل پرداخته و آن‌ها را در سه سطح زبانی، فکری و ادبی مقایسه و تحلیل نموده و با توجه به موارد مشترک زیاد ما بین آن‌ها از جمله وزن، ردیف، درون مایه و محور فکری در شعر دو شاعر می‌توان نتیجه گیری کرد که به احتمال زیاد حافظ این غزل امام عبدالقادر گیلانی را دیده و از نظر گذرانیده است.

کلیدواژه‌ها