اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدمهدی مسعودی

معارف اسلامی استادیار و عضو عیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی مشهد

masoudimmmcrms.ac.ir
0009-0008-2738-002X

سردبیر

مهدی رضایی

معارف اسلامی عضو هیئت علمی مدرسه علمیه عالی نواب، مدیر گروه ادبیات عرب مدرسه علمیه عالی نواب، مسئول قرارگاه ادبیات عرب حوزه علمیه خراسان

infokhozekh.ir
0009-0004-9366-9690

اعضای هیات تحریریه

محمد بهرامی

قرآن- فرق اسلامی- هرمنوتیک عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی- پژوهشکده اسلام تمدنی- گروه قرآن وعلوم اجتماعی

infojrla.ac.ir
0000-0002-8914-7046

حسن خرقانی

قرآن و علوم حدیث دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

hajrla.ac.ir
0009-0006-5824-5029

حمید عباس زاده

ادبیات عربی گرایش بلاغت و نقد ادبی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

habaszadeh1gmail.com
0000-0003-3881-4774

عباس عبداله پور

زبان و ادبیات عربی استاد حوزه علمیه مشهد

ab.abdollahpour46gmail.com
0009-0000-7739-5838

حمیدرضا مستفید

علوم قرآن و حدیث عضو سابق هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی

mostafid.ir
infomostafid.ir
0000-0002-1773-0881