کلیدواژه‌ها = شعر شیعی
بررسی چهار گونۀ ادبی شعر شیعی متأثر از قرآن کریم

دوره 3، شماره 10، شهریور 1397، صفحه 65-95

اکرم کرمی؛ زهرا پارساپور


درآمدی تحلیلی بر خدمات دولت حمدانیان به ادبیات شیعه

دوره 02، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 73-88

تورج زینی وند؛ سمیه بختیاری


شعر شیعی فارسی و عربی در گذر تاریخ

دوره 02، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 167-194

نرگس انصاری


درآمدی توصیفی- تحلیلی بر سیمای امام علی(ع) در شعر دینی احمد وائلی

دوره 01، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 99-124

کامران سلیمانی؛ تورج زینی وند