نویسنده = حاجی زاده، مهین
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کاربردی معنای مرکزی و حاشیه‌ای در سوره‌ یوسف

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 31-61

مهین حاجی زاده؛ محمد ابراهیمی


3. تحلیل ساختاری ملحمة الحسین جورج شکور بر پایه‌ی مکتب فرمالیسم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-39

مهین حاجی زاده؛ حکیمه مطلبی


4. نقش قرآن و میراث دینی در اشعار استعمارستیز یحیی سماوی

دوره 01، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 125-148

مهین حاجی زاده؛ محدثه ابهن