نویسنده = ملاابراهیمی، عزت
تعداد مقالات: 2
1. کارایی نظریه هالیدی و حسن در ترسیم انسجام متنی سوره مزمل

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 9-31

عزت ملاابراهیمی؛ زهرا رضایی


2. ارتباط تناسب صفات پایانی با محتوای آیات در سوره شعراء

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 29-62

عزت ملاابراهیمی؛ فاطمه قهرمانی