دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 1-208 
بررسی وتحلیل با هم آیی واژگانی سوره حج ومومنون

صفحه 9-39

حسین خاکپور؛ ولی اله حسومی؛ فاطمه کیخا