دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 1-164 
نقد یگانه انگاری روایت قرآنی طوفان با روایت متون پیشینی با رهیافت بینامتنیت

صفحه 115-137

قاسم محسنی مری؛ اکبر توحیدلو؛ علیرضا دل افکار؛ مهدی عبادی