دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، مرداد 1400، صفحه 1-150 
بررسی معناشناسی دعا در قرآن کریم در سه گام

صفحه 101-125

محمد کرمی نیا؛ حسین حسینی امین؛ جواد صیدانلو