دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1397، صفحه 1-160