دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1395 
7. تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی خطبه «نکوهش مردم کوفه» امام علی (ع)

صفحه 165-191

حمبد رضا مشایخی؛ حسینعلی ایازی؛ سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی