دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-152 
5. واکاوی تحلیلیّ بینامتنیت احادیث نبویّ (ص) در اشعار ابوالعتاهیه

صفحه 99-127

محمدحسن امرایی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ پژمان ظفری