دوره و شماره: دوره 01، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 1-174 
نظریۀ ادب اسلامی معاصر در آینۀ نقد و بررسی

صفحه 9-24

خلیل پروینی؛ فرامرز میرزایی؛ صدیقه زودرنج


بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی عطار نیشابوری و افلوطین

صفحه 47-80

حکیمه السادات شریف زاده؛ غلام رضا پیروز؛ مهدی نوروز؛ سیده فاطمه صغری باقری