دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1397، صفحه 1-160 
5. بررسی تحلیلی واقعۀ غدیر خم در آئینۀ شعر بولس سلامه

صفحه 95-117

مسعود باوان پوری؛ یداله رفیعی؛ امیر مقىم متقی


6. تحلیل مضامین عاشورایی در مرثیه‌های «رجب البرسی»

صفحه 117-137

مجید محمدی؛ بهناز نظری؛ ایمان قنبری اقدم


7. معناشناسی لغو از منظر قرآن کریم

صفحه 137-154

ابراهیم فلاح؛ صدیقه نصیری خلیلی