دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 1-176 
2. معناشناسی خلود در جهنم بر محور هم نشینی

صفحه 37-73

رضوان حاجی شرفی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی