دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1398، صفحه 1-170 
2. بررسی وجهیّت در جزء سی ام قرآن مجید

صفحه 35-59

مهرانگیز خدابخش نژاد؛ قاسم مختاری