دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1399، صفحه 1-160 
3. تحلیل متن شناسی سوره زمر بر مبنای نظریه کنش گفتار سرل

صفحه 49-75

مرضیۀ شمس الدینی گورزانگی؛ مهرناز گلی؛ غلامرضا رضوی دوست


5. سبک شناسی سورۀ مدثر

صفحه 97-119

حمید رضا فهیمی تبار؛ سید محمد موسوی؛ میلاد دیناروند؛ سید امیر حسین قپانی