واکاوی روابط واژگانی مناجات المحبین با قرآن کریم

دوره 6، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 77-97

منصوره بزرگی؛ فاطمه السادات ارفع


بررسی مضامین مشترک (نهج البلاغه و التوسل الی الترسل)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1399، صفحه 79-103

سودابه مظفّری؛ فرزانه فتاحیان


موسیقی معنوی (تناسب لفظ و معنا) در مراثی کاشف الغطاء

دوره 5، شماره 20، اسفند 1399، صفحه 85-100

هادی حیددری نیا نایینی؛ سید حسین اسعدی فیروزآبادی؛ حمیده مروتی شریف آباد


تحلیل کارآمدی یک نظریه تفسیری، بر اساس معیارهای مبناشناخت

دوره 4، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 95-115

خدیجه احمدی بیغش؛ طاهره محسنی


سبک شناسی سورۀ مدثر

دوره 5، شماره 19، آذر 1399، صفحه 97-119

حمید رضا فهیمی تبار؛ سید محمد موسوی؛ میلاد دیناروند؛ سید امیر حسین قپانی


نقد هادیان دین‌گرا و دنیاگرا در تفکر عرفانی جامی

دوره 6، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 97-119

رویا احمد امرجی


بررسی معناشناسی دعا در قرآن کریم در سه گام

دوره 6، شماره 22، مرداد 1400، صفحه 101-125

محمد کرمی نیا؛ حسین حسینی امین؛ جواد صیدانلو


نقد یگانه انگاری روایت قرآنی طوفان با روایت متون پیشینی با رهیافت بینامتنیت

دوره 4، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 115-137

قاسم محسنی مری؛ اکبر توحیدلو؛ علیرضا دل افکار؛ مهدی عبادی


زیبایی شناسی فرازهایی از دعاهای صحیفۀ سجادیه

دوره 5، شماره 18، شهریور 1399، صفحه 117-147

سودابه مظفّری


واکاوی مفهوم «احسان» در دیوان صائب تبریزی

دوره 5، شماره 19، آذر 1399، صفحه 119-135

ندا یانس؛ کامران پاشایی فخری


دلالت‌های بیانگرانۀ رنگ‌ها در قرآن کریم

دوره 6، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 119-134

رضا رفیعی راد


بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (علیه‌السلام) در شعر معاصر فارسی و عربی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1399، صفحه 125-147

مهین ظهیری؛ سیدمهدی نوری کیذقانی