تعداد مقالات: 186

151. بررسی زیباشناختی نخستین شعر عاشورایی

دوره 02، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 195-216

حجت الله فسنقری؛ میلاد جعفرپور


152. واکاوی حدیث غدیر از منظر سبک‌شناسی با تأکید بر سطح آوایی و تکرار

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 9-31

عباس اقبالی؛ صدیقه جعفرنژآد


153. کارایی نظریه هالیدی و حسن در ترسیم انسجام متنی سوره مزمل

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 9-31

عزت ملاابراهیمی؛ زهرا رضایی


154. تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی سطح دلالی خطبه قاصعه

دوره 5، شماره 19، پاییز 1399، صفحه 9-31

حمید رضا مشایخی؛ سعیده زارع اطاقسرا


155. روش شناسی قرآن پژوهان معاصر؛ مطالعه موردی محمد ارکون

دوره 5، شماره 18، تابستان 1399، صفحه 9-25

سید حسین سیدی


158. نقش‌مجاز ( لغوی، عقلی و استعاره) در تفسیرقرآن از دیدگاه علامه‌طباطبایی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1399، صفحه 29-48

نسرین انصاریان؛ حسین شیر افکن


159. بررسی کاربردی معنای مرکزی و حاشیه‌ای در سوره‌ یوسف

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 31-61

مهین حاجی زاده؛ محمد ابراهیمی


160. واکاوی وجوه معنایی دو حرف « لا » و « لَنْ » در قرآن کریم

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 31-51

محمد طاهر مطهر؛ حسن اسماعیل زاده؛ احمد درویش پور؛ عبدالاحد غیبی


163. تحلیل متن شناسی سوره زمر بر مبنای نظریه کنش گفتار سرل

دوره 5، شماره 19، پاییز 1399، صفحه 49-75

مرضیۀ شمس الدینی گورزانگی؛ مهرناز گلی؛ غلامرضا رضوی دوست


164. بررسی آواشناسی خطبه شقشقیه و جایگاه آن در ارتباط معنایی حروف و واژگان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1399، صفحه 49-66

علی خالدی سردشتی؛ سید محمد موسوی بفرویی


165. روش و گرایش شناسی تفسیر پرتوی از قرآن در آیات جزء سی

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 51-79

حسنعلی شربتدار


166. درآمدی بر زیبایی شناسی حکمت «قِیمَةُ کُلِّ إمرئٍ ما یُحْسِنُهُ»

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 61-77

تورج زینی وند؛ ثریا خسروی؛ شمسی پیره


167. بررسی طرحواره‌های تصویری و استعاره‌های مفهومی در جزء سی‌ام قرآن کریم

دوره 5، شماره 18، تابستان 1399، صفحه 67-89

فرشته جمشیدی؛ مجید محمدی


168. تحلیل محتوایی معارضه صفی الدین حلی با ابن معتز در اثبات برتری امام علی (علیه السلام)

دوره 5، شماره 20، زمستان 1399، صفحه 67-84

سید مهدی نوری کیذقانی؛ انسیه سادات امینی مجد


171. بررسی مضامین مشترک (نهج البلاغه و التوسل الی الترسل)

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 79-103

سودابه مظفّری؛ فرزانه فتاحیان


172. موسیقی معنوی (تناسب لفظ و معنا) در مراثی کاشف الغطاء

دوره 5، شماره 20، زمستان 1399، صفحه 85-100

هادی حیددری نیا نایینی؛ سید حسین اسعدی فیروزآبادی؛ حمیده مروتی شریف آباد


174. تحلیل کارآمدی یک نظریه تفسیری، بر اساس معیارهای مبناشناخت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1398، صفحه 95-115

خدیجه احمدی بیغش؛ طاهره محسنی


175. سبک شناسی سورۀ مدثر

دوره 5، شماره 19، پاییز 1399، صفحه 97-119

حمید رضا فهیمی تبار؛ سید محمد موسوی؛ میلاد دیناروند؛ سید امیر حسین قپانی