بینامتنی دیوان ابن سهل اندلسی با قرآن کریم

دوره 02، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 7-28

سید فضل الله میرقادری؛ مهناز دهقان


طنین قرآن در شعر شهریار

دوره 02، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 7-24

فرامرز میرزایی؛ مریم بخشی


عناصر ادبی و هنری در داستان یوسف (ع) از نگاه سید قطب

دوره 01، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 9-31

خلیل پروینی؛ یحیی امینی


بررسی موانع حضور قلب در نماز، در مثنوی معنوی

دوره 01، شماره 2، آذر 1391، صفحه 9-34

علی اکبر باقری خلیلی


نظریۀ ادب اسلامی معاصر در آینۀ نقد و بررسی

دوره 01، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 9-24

خلیل پروینی؛ فرامرز میرزایی؛ صدیقه زودرنج


تصویرهنری در سخنان امام رضا (ع) مطالعه موردی دعای امام زمان (عج)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 9-37

خلیل پروینی؛ عیسی متقی زاده؛ سمیه ثامنی


تحلیل ساختاری ملحمة الحسین جورج شکور بر پایه‌ی مکتب فرمالیسم

دوره 1، شماره 3، آذر 1395، صفحه 9-39

مهین حاجی زاده؛ حکیمه مطلبی


تحلیل سبک شناختی خطبۀ قاصعه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 9-41

سید مهدی مسبوق؛ رسول فتحی مظفری؛ جواد محمد زاده


نشانه شناسی واژه النار در قرآن کریم

دوره 2، شماره 5، خرداد 1396، صفحه 9-35

بیان قمری؛ علی باقر طاهری نیا


واکاوی ادب دعا با تاکید بر لایه‌های آوایی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1396، صفحه 9-29

عباس اقبالی


بررسی وتحلیل با هم آیی واژگانی سوره حج ومومنون

دوره 2، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 9-39

حسین خاکپور؛ ولی اله حسومی؛ فاطمه کیخا


تحلیل متن شناختی سوره لقمان براساس نظریه کنش گفتار سرل

دوره 3، شماره 10، شهریور 1397، صفحه 9-35

فاطمه عقدایی؛ حسین خاکپور


تحلیل گفتمان انتقادی داستان گرگ یوسف بر اساس رویکرد فرکلاف

دوره 4، شماره 13، خرداد 1398، صفحه 9-34

سید اسماعیل حسینی اجداد؛ فاطمه سیرتی مهر


بررسی و تحلیل نامه‌های امام علی (ع) به معاویه با تکیه بر نظریۀ ساختارگرایی

دوره 4، شماره 15، آذر 1398، صفحه 9-37

سید ابوالفضل سجادی؛ زهرا کوچکی نیت


«هم‌آیی واژگانی » و نقش آن در انسجام خطبه‌های نهج‌البلاغه

دوره 01، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 25-46

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ علیرضا نظری


لمعان فقه در غزل حافظ و مثنوی مولوی

دوره 02، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 25-44

یدالله نصیریان؛ امین حاجی محمدی


بلاغت وصل و فصل در آیات قرآن از منظر تفسیر المیزان

دوره 3، شماره 11، آذر 1397، صفحه 27-47

فاطمه السادات ارفع؛ سید محمد میرحسینی